اسامی رابطین آمار معاونت ها

نام و نام خانوادگی

معاونت

شماره تماس

مریم کاویان قدیم

آموزشی

32122487

سمیه حسانی

بهداشت

32122417

مریم لالیان پور

پژوهشی و فناوری

32122821

سعید اژدری

درمان

32122207

فریبا مختاری

توسعه مدیریت و منابع انسانی

32122831

شهرام بیگلربیگی

غذا و دارو

32122274

فاطمه جوکار

فرهنگی و دانشجویی

32122468

 
Healthmap.sums.ac.ir