تماس با ما

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس پست الکترونیکی
دکتر مسعود کریمی سرپرست اداره آمار 32122835 karimeim@sums.ac.ir
معصومه خسروی جانشین سرپرست اداره آمار 32122025 khosravyma@sums.ac.ir
الهام باقری نژاد کارشناس آمار 32122603 bagherie@sums.ac.ir
بهناز بهروزی کارشناس آمار 32122318 behroozib@sums.ac.ir

 

 

 
Healthmap.sums.ac.ir