فعاليتهاي پرسنل اداره ي آمار:

 _ عضویت در شورای عالی آمار دانشگاه

_همکاری در تهیه و تنظیم آمار های مورد نیاز واحدهای داخل و خارج از سازمان و افراد ذینفع

_ پردازش و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های مربوطه و انعکاس نتایج

_تهیه و تنظیم سالنامه  آماری

_برگزاری جلسات تصمیم گیری آماری با رابطین آمار

_تهیه شاخص های آماری هر یک از معاونت های دانشگاه با همکاری معاونت های مربوطه و واحدهای زیر مجموعه و مستند کردن شاخص های مذکور

_تهیه شاخص های مدیریتی جهت استفاده مدیران ،معاونین و رییس دانشگاه 

_بررسی و تایید اقلام آمار و اطلاعاتی پیشنهاد شده توسط مدیران اجرایی معاونت ها

_به روز رسانی آمار وارقام مورد نیاز اداره آمار در اتوماسیون آمار

_عضویت در کمیته GIS 

_تهیه RFP جهت نرم افزار آماری مورد نیاز دانشگاه 

_پیگیری و رفع مشکل کاربرانی نرم افزار اتوماسیون آمار دانشگاه

_تهیه شناسنامه جهت آمارهای مورد نیاز دانشگاه

_تهیه جداول مناسب و استاندارد جهت ورود اطلاعات معاونت های موجود در دانشگاه

_تهیه برنامه عملیاتی و برآورد هزینه سالیانه اداره آمار و ارائه گزارش عملکرد به رییس دانشگاه

_ارائه مشاوره آماری به سایر واحد های زیرمجموعه دانشگاه و پرسنل شاغل در دانشگاه جهت تکمیل طرح های پژوهشی 

_آموزش و تقویت دانش آماری رابطین آمار دانشگاه

_تهیه اطلاعات وب سایت اداره آمار

 

 

 
Healthmap.sums.ac.ir