معرفی اداره آمار:

نظام سلامت در شرایط محدودیت منابع و تعدد شرح وظایف و همچنین گستردگی واحدهای ارائه خدمات در مناطق شهری و روستایی ، برای افزایش کارآیی خدمات تندرستی ،نیازمند مدیریت مطلوب است. لازمه مدیریت مطلوب، بهبود نظام های اطلاعات سلامت و استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری هاست. اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور پاسخ به این نیاز، در جهت ارتقاء کمی و کیفی نظام آماری دانشگاه ، ایجاد هماهنگی های درون و برون بخشی در حوزه نظام اطلاعات سلامت ،آموزش و توانمند سازي کارکنان و مدیران دانشگاه، توسعه اطلاع رساني و توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه اطلاعات آماری دانشگاه تلاش می نماید .

 

 


 

 
Healthmap.sums.ac.ir