مطالب آموزشی آماری

 

دوره های آموزشی برگزار شده توسط اداره آمار

اکسل پیشرفته

شرط گذاری بر روی اطلاعات- sumif و average if- یافتن و تعویض داده ها

Vlookup- فیلتر گذاری  بر روی داده ها- فیلتر گذاری شرطی بر روی داه ها

چاپ کردن اطلاعات- نمایش سطر و ستون یک جدول در کل صفحه کاری

 حذف داده های تکراری- تهیه لیست در اکسل- Data validation

پنهان کردن سطر و ستون  صفحه- محافظت کردن از صفحات- به اشتراک گذاری و مشاهده اعمل شده-اصلاح خطای فرمول

تابع PMT- تغییر داده ها با Gol seek- پیش بینی یک مقدار جدید براساس مقادیر موجود- تبدیل اکسل به فایل متنی و برعکس

استانداردهای گزارش دهی آماری

 استانداردهای گزارش دهی با استفاده از جداول

 استانداردهای گزارش دهی با استفاده از نمودارها

 تفسیر و انتشار اطلاعات

سایر مطالب آموزشی

انگلیسی

An introduction to indicators

selecing indicators for the community health assessment 

فارسی

 اهمیت آمار

 نظام اطلاعات سلامت

 طراحی نظام اطلاعات سلامت

 داده ها در نظام اطلاعات سلامت

 آمار و نقش آن در سیاست گذاری و تصمیم گیری از منظر آینده نگری

 آزمون های ناپارامتری

 آمار مقدماتی

کتاب شاخصهای عدالت در سلامت

 

 
Healthmap.sums.ac.ir