معرفی کمیته  راهبری  امنیت اطلاعات 

اهداف : 

  اين کمیته با هدف ارتقاء ضريب امنيتي فضاي تبادل داده ها و امنيت اطلاعات دانشگاه ها و واحدهاي تابعه و با استفاده از قوانين و مقررات جاري كشور در حوزه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و همچنين اجرا و پیاده سازی استانداردهايي نظير خانواده ايزو 27000 و نیل به اهداف زیر تشکیل شده است:

  •    تدوين خط مشي مديريت امنيت اطلاعات دانشگاه، دامنه و قلمرو آن
  •    تعيين دارايي هاي دانشگاه شامل سخت افزارها، نرم افزارها، سيستم هاي اطلاعاتي، اطلاعات، ارتباطات و كاربران
  •    شناسايي، تحليل و ارزيابي مخاطرات و تعيين روش هاي مقابله با مخاطرات و تعيين مخاطرات باقيمانده
  •    تدوين اهداف قابل اندازه گيري جهت سنجش پياده سازي روش هاي مقابله با مخاطرات و برنامه زمان بندي اجراي روش هاي مذكور
  •    پياده سازي سامانه مديريت امنيت اطلاعات بر اساس روشها و فعاليتهاي تعيين شده و ايجاد نظام پيش گيري،  مقابله و امداد امنيت فضاي تبادل اطلاعات
  •    ارزيابي سالانه برنامه ها بر اساس اهداف تعيين شده و توسعه، بروزرساني و انجام فعاليتهاي اصلاحي
  •    آموزش و اطلاع رساني به عوامل كنترل و هدايت زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و عموم كاربران

  اعضا :

توضیحات

مسئولیت

جایگاه سازمانی عضو

ردیف

به عنوان مدير امنيت اطلاعات دانشگاه توسط رئيس دانشگاه تعیین گردیده است.

رییس کمیته

مدير آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات

1

توسط رییس اداره حراست تعیین می گردد.

عضو کمیته

نماینده تام الاختیار اداره حراست

2

توسط معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه تعیین می گردد.

عضو کمیته

نماینده تام الاختیار معاونت توسعه و مدیریت منابع

3

کارشناس مدیریت آمار وفناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین می گردد.

عضو کمیته

کارشناس خبره حوزه مدیریت امنیت اطلاعات

4

کارشناس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین می گردد.

عضو کمیته

کارشناس خبره حوزه مدیریت امنیت اطلاعات

5

 

 

 

 

 
Healthmap.sums.ac.ir