کمیته علمی واحد تحقیق و توسعه:

این کمیته با حضور و مشارکت کارشناسان و متخصصین کلیه ادارات و واحدها در حوزه ستادی و محیطی بسته به ماهیت موضوعات علمی مطرح و مورد نیاز فعالیت می کند. بسیاری از فعالیتهای جاری واحد تحقیق و توسعه تهیه و تدوین و ارائه چارچوبهای مختلف و تأمین گزارشات فنی می باشد. در حال حاضر این گزارشات با مشارکت کارشناسان ادارات و واحدهای مختلف ستادی تهیه می گردند که در واقع بخشی از فعالیتهای کمیته علمی را بطور ضمنی و مستتر پوشش می دهد. این کمیته عهده دار انجام وظایف زیر می باشد:

  •    ارزیابی و انتخاب فناوری ها، ابزارها و روشهای نوین و ایجاد تقاضا در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات برای اولویتهای نظام سلامت و توسعه روحیه تحقیق، نوآوری و خلاقیت (فاوا)
  •    تعریف و تدوین شیوه های تولید دانش بر اساس جمع آوری، ثبت و نگهداری تحقیقات فنی مختلف مرتبط با فعالیتهای جاری درون ادارات و واحدها - با همکاری مستقیم ادارات و واحدها- و بررسی، تحلیل وانتشار این نتایج در چارچوبهای تعریف شده
  •    استانداردسازی و تولید یا پیشنهاد قالبهای استاندارد در خصوص کلیه فعالیتها و خدمات مرتبط با آمارو فناوری اطلاعات و ارتباطات
  •    انجام کلیه امور مرتبط با مشارکتهای علمی و تحقیقاتی بین بخشی، فی مابین این مدیریت وسایر مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی درون سازمانی و برون سازمانی از قبیل داوری و پیگیری امور مربوط به پایان نامه ها، مقالات، طرح های پژوهشی مرتبط با آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شده به این مدیریت و ارائه مشاوره و اعلام نتایج حاصله، به حوزه های درخواست کننده
  •     تامین گزارشات تحول اداری از قبیل ارزیابی واحدهای تابعه و ارائه نتایج به مافوق بر اساس شاخصهای تعیین شده و سیاستهای اعلام شده از سوی شورای تحول اداری دانشگاه

 


 
Healthmap.sums.ac.ir