معرفی کمیته مستند سازی و بهبود فرآیندها:

اهداف :

همراه با ایجاد واحد تحقیق و توسعه و به منظور ارتقا و بهبود فرآیندهای سازمانی و شغلی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات با بازبینی گردش اطلاعات و بررسی اثر گذاری آنها بر رفتارهای سازمانی، این کمیته تشکیل شده است که عهده دار وظایف زیر می باشد:

  •    بررسی فرآیندها شامل بررسی گردش جریان داده ها، اطلاعات و ساختار سازمانی، به منظورکنترل و ارتقاءکیفی آنها   مشخص نمودن شاخصهای سنجش و استاندارد سازی فرم ها و مستندات فرآیندهای شغلی
  • تدوین نقشه جامع فرآیندهای مدیریت    
  •      ایجاد اتاق فکر مستند سازی فرآیندها، شیوه ها و روالهای عملکردی در حیطه عملکرد ادارات مختلف مدیریت (کمیته بهبود و مستند سازی فرآیندها)
     

 اعضا:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا
1

 آقای مهندس فرشاد

رئیس  شـورا
2

 خانم مهندس شریفی

دبیـر شـورا

3

 آقای مهندس صلاح

عضـو شـورا

4

 آقای مهندس شرف خواه

عضـو شـورا

5

 آقای مهندس کریم آقایی

عضـو شـورا

6

 آقای مهندس قبولی

عضـو شـورا

 
Healthmap.sums.ac.ir