شرح وظایف پرسنل اداره نرم افزار :

 

نام نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

شرح وظایف

مرتضي قبولي

سرپرست اداره نرم افزار

2682

مشاهده

حسين هاديان شيرازي

كارشناس نرم ا فزار

2577

مشاهده

امین حسن دخت

كارشناس نرم افزار

2520

مشاهده

رامين كريم آقايي

كارشناس مسئول سیستمهای اطلاعاتی بیمارستانی ودرمانی

2858

مشاهده

سید علیرضا رضازاده

كارشناس نرم ا فزار

2605

مشاهده

فاطمه حيدرزاده

کارشناس وب سایت اداره نرم افزار

2859

مشاهده

محمدحسن دهقاني

کارشناس وب سایت اداره نرم افزار

2620

مشاهده

محمدعلی بی کینه

مسئول اتوماسیون اداری اداره نرم افزار

2023

مشاهده

منصوره امامی

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

2033

مشاهده

 
 
 
 
Healthmap.sums.ac.ir