شورای سیاستگذاری GIS

مقدمه

سيستم اطلاعات مكاني (GIS)، اولين بار در دهه 1960 ميلادي (1370 شمسي) در كانادا و در اكثر كشورهاي پيشرفته در بخشهاي دولتي و غير دولتي براي مقاصد گوناگون استفاده شده است. در اين دانشگاه به استناد نامه شماره 170509 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تاريخ 7/12/1385 مبني بر لزوم تشكيل هسته اصلي در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، شوراي سياستگزاري GIS شكل گرفت كه بتواند محور يكپارچه سازي فعاليتهاي انجام شده از سال 1383 به بعد در دانشگاه باشد. GIS در حال حاضر از مقبوليت فراگيري برخوردار شده كه از جهات مختلف در حال پيشرفت و تكامل است. پيدايش و اجراي GIS به عرصه زندگي بشر و موسسات و مراكز علمي و اجرائي دولتي و غير دولتي بر ضرب آهنگ فعاليتهاي آنها توسعه و دقتي ويژه بخشيده است. براي تحقق چنين هدف كلان و ارزشمندي در خصوص نهادينه كردن كاربرد GIS، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان فارس نياز به تشكيل " شوراي سياستگزاري GIS دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فارس " را ضروري دانسته است كه در اين اساسنامه بعد از اين به عنوان "شورا"  گفته  مي شود.

اين شورا، جهت شفاف سازي فعاليتهاي معاونت ها و واحدهاي تابعه دانشگاه به منظور ساماندهي، آماده سازي زير ساخت هاي لازم سياستگزاري، برنامه ريزي و هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي و سازمانهاي توليدكننده داده هاي مكاني و تحليل نيازمندي ها، ظرفيت سازي و بهره برداري شايسته از تمام ظرفيت هاي فني، علمي و نيروي انساني و با توجه به ماموريت سازماني در خصوص ايجاد و بكارگيري سيستم اطلاعات مكاني (GIS) و اشاعه فرهنگ GIS در استان، با اهداف و وظايف مشخص در سال 1389 تاسيس گرديد.

تعريف GIS    

سيستم اطلاعات مكاني، GIS مجموعه سازمان يافته سخت افزاري و نرم افزاري، داده هاي مكاني و افراد متخصصي است كه به منظور جمع آوري، مديريت، تحليل و پردازش و نمايش كليه اشكال اطلاعات جغرافيايي طراحي و ايجاد شده است. اين سيستم توان بررسي روند تغييرات (Trend) با مكان و زمان و ذخيره اطلاعات رقومي، سهولت دسترسي، امكان تبادل اطلاعات، توانايي تبديل داده ها را دارا مي باشد.

هدف كلي

سياستگزاري و برنامه ريزي در جهت ايجاد سيستم يكپارچه مديريت و تصميم گيري بر اساس اطلاعات مكاني، به منظور بهبود و ارتقاء مديريت اطلاعات سلامت با استانداردهاي بين المللي و ارتقاء سلامت جامعه در استان فارس

 اهداف مياني

 • تعيين سياستها و تدوين برنامه ها، راهبردها و آيين نامه هاي مورد نياز بكارگيري سيستم اطلاعات مكاني جامع دانشگاه در تمامي سطوح كاربران كه داراي فعاليتهاي مكان – محور بطور كارا و موثر از گسترش هماهنگ داده ها، خدمات، فناوري ها و سامانه هاي اطلاعات مكاني و توصيفي و مدل مفهومي با هدف ارتقاء سلامت در قالب توسعه پايدار
 • تعيين ساختار هسته كارشناسي و اجرايي GIS دانشگاه
 • ايجاد فرهنگ سازماني براي بكارگيري سيستم GIS در واحدهاي تابعه دانشگاه
 • بررسي و تصويب سطوح دسترسي به سيستم GIS به تفكيك سطوح شغلي در واحدهاي تابعه دانشگاه
 • تعيين اولويت اجراي طرح ها و پروژه هاي GIS دانشگاه با توجه به نيازسنجي هاي دوره اي معاونت ها و واحدهاي تابعه
 • تدوين سياستهاي توسعه و ارتقاء سيستم در مكانها و زمانهاي مختلف
 • تدوين سياستها و آيين نامه هاي مرتبط  با برقراري ارتباطات و تبادل اطلاعات برون سازماني
 • اتخاذ تصميمات راهبردي در بهينه سازي سرمايه گزاريها و برنامه ريزيها با كمك GIS و پيشنهاد آنها
 • تعيين چشم اندازهاي آتي GIS دانشگاه در قالب برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت منطبق با منشور و هرم سلامت
 • بهره گيري از مشاورين تخصصي
 • تدوين سياستهاي منطقه اي GIS جهت آمادگي و مقابله با بحرانها
 
Healthmap.sums.ac.ir