روند تهیه و نمونه هایی از Rfp :

ردیف

عنوان

تولید کننده

سال نگارش

دانلود

روند تهیه Rfp

نظام مهندسی و استانداردهای توليد و توسعه نرم افزار ( نمـاتن )

اداره نرم افزار

زمستان 90

download

آموزش روند تهيه درخواست براي پيشنهاد

مهندس محبی

زمستان 90

نمونه Rfp

نرم افزار اتوماسيون بودجه ريزي و تخصيص بودجه

مهندس قبولی

تابستان 91

نرم افزار اتوماسيون حقوقي و املاک

مهندس قبولی

زمستان 91

 
Healthmap.sums.ac.ir