اطلاعات تماس پرسنل مرکز داده : 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آدرس پست الكترونيك

میثم اکبری

مسئول مرکز داده

32122436

akbarim@sums.ac.ir

 محمد حسین درخشنده

کارشناس مرکز داده 

32122405

drakhshandeh@sums.ac.ir

 
Healthmap.sums.ac.ir