معرفی مرکزداده:

مرکزداده دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعاليت خود را از سال 1390 آغازکرده است.اين مرکز دارای اهداف زيادی برای بهره وری و کارائی بيشتر در دانشگاه میباشد ازجمله اين اهداف میتوان به ارائه تکنولوژی های نوين و ارائه خدمات پشتيبانی و سايرخدمات نرمافزاری و سخت افزاری اشاره کرد.

مرکز داده دانشگاه،قادربه ارایه نقش‌های زیر هستند:

  •    ایجاد ، مدیریت ، ارتقا ، برقراری امنیت بستر سرورهای فیزیکی و مجازی.
  •    ارایه سرویس دامین ومیزبانی وب (Web Hosting) .
  •    راه اندازی و پشنیبانی فنی سرویس پست الکترونیک.
  •    مدیریت سامانه FTP دانشگاه.
  •    کارشناسی ، تجهیز و خرید 
 
Healthmap.sums.ac.ir