خدماتی که در مرکز داده به واحدها ارایه میگردد بشرح زیر میباشد :

  •   خدمات دامنه و میزبانی وب
  •   خدمات بستر مجازی
  •   خدمات اشتراک گذاری فایل  (FTP)
 
Healthmap.sums.ac.ir