تماس با ما :

واحد GIS

 آدرس پست الکترونیک

شماره تماس

سمت

نام نام خانوادگي

serati@sums.ac.ir

2777

مسئول واحد GIS

مهندس محمد رضا صراطی

 

 

برای خریداری نقشه های تولید شده توسط واحد GIS دانشگاه علوم پزشکی با تلفن 07132122777 تماس حاصل فرمایید.

shenaseh

 

 

 
Healthmap.sums.ac.ir