همکاری با واحد تحقیق، توسعه و آموزش

واحد تحقیق، توسعه و آموزش مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات از تمام کارشناسان، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به شرکت در پروژه های تحقیقاتی با توجه به اولویت های پژوهشی و زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید.
افراد متقاضی می بایست فرم همکاری را تکمیل نموده و به پست الکترونیک واحد ارسال نمایند و یا با شماره 32122022 تماس بگیرند.


زمینه های پژوهشی

تهیه و تدوین استانداردها، چک لیست ها، ابزارها و انتخاب فناوری در حوزه های زیر

1- حوزه سخت افزار (تکنولوژی های جدید، ارائه قابلیت هایسیستم های عامل و نرم افزارهای کاربردی)

2- حوزه شبکه (تکنولوژی های جدید، سیستم عامل های شبکه، سخت افزارهای شبکه و نرم افزارها و پروتکل های شبکه)

3- حوزه مخابرات (سیستم های انتقال Voice بر روی بستر شبکه به صورت یکپارچه)

4-حوزه نرم افزار (مدل های چابک سازی تولید نرم افزار، استانداردهای مراحل تولید نرم افزار، استانداردهای واسط گرافیکی کاربر، استانداردهای بهینه سازی تجربه کاربری و قابلیت استفاده (Usability)، مدل های یکپارچگی نرم افزار، معماری های نرم افزار)

5- حوزه وب سایت (سیستم های توصیه گر(Recommender Systems)، وب معنایی(Semantic Web)، شخصی سازی وب سایت(  Personalizing Web)  و استانداردها)

6- حوزه امنیت (امنیت داده ها و امنیت شبکه)

7- حوزه فناوری اطلاعات (سیستم های اطلاعاتی شامل : سیستم های اطلاعات جغرافیایی، سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی و سلامت و سیستم های اطلاعاتی پشتیبان تصمیم)، مستند سازی و مهندسی مجدد فرایندها، انتخاب و نحوه ی اجرای چارچوب های مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم های تعالی سازمان مانند: ITIL، COBIT، EFQM و...، مدیریت دانش)

8- چک لیست های ارزیابی، مدل ها و الگوهای ارزیابی عملکرد و مهارت ها
 
Healthmap.sums.ac.ir