تماس با واحد تحقیق، توسعه و آموزش


آدرس: شیراز، خیابان زند، روبروی فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه همکف، مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، واحد تحقیق، توسعه و آموزش
کد پستی: 14336-71348
پست الکترونیک:itresearch@sums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

پست الکترونیک 

 امیر مهدی فرشاد

 مسئول واحد تحقیق، توسعه و آموزش

 32122022

 farshadam@sums.ac.ir

 زهرا افشاری

 کارشناس واحد تحقیق، توسعه و آموزش

32122039

 afshariz@sums.ac.ir

 زهرا سادات کمالی

 کارشناس واحد تحقیق، توسعه و آموزش

 32122880

kamaliz@sums.ac.ir

 
Healthmap.sums.ac.ir