برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری


معرفی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و با استناد به اصل یکصدو سیو هشتم قانون اساس، با هدف تبدیل دولت به دولتی کارا، اثر بخش، متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم، شش برنامه عمومی را تدوین نموده است.
برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در راستای چابک سازی دولت، توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری از فناوری های نوین، تدوین شده است. برای نیل به اهداف این برنامه، سالانه شاخص هایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین شده و به دستگاه های اجرایی ابلاغ می گردد. دستگاه های اجرایی موظفند واحد های زیر مجموعه خود را بر اساس شاخص های مربوط ارزیابی و  مستندات مربوط را تکمیل نمایند.

شاخص های برنامه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

 شاخص های برنامه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1394

 - شاخص های ارزیابی واحدهای تابعه دانشگاه در سال 1395 
Healthmap.sums.ac.ir