پرسشهای متداول

1- هر کارمند چه ميزان بايدآموزش در سال داشته باشد؟

سقف آموزشي در یکسال حداکثر 130 ساعت برای مدرک کارشناسی و 150 ساعت برای مدرک کاردانی و پایین تر و 120 ساعت برای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر است که 3/2 آن بايد آموزشهاي اختصاصي و 3/1 آن آموزشهاي عمومي باشد.

 

2- گواهينامه نوع اول چيست ؟

به گواهينامه اي اطلاق مي گردد كه پس از اتمام هر دوره آموزشي، به شركت كنندگاني كه در ارزشيابي آن دوره موفق شده اند اعطا مي گردد.
ضمنا در راستاي اجراي مصوبه هيات رئيسه محترم دانشگاه و همچينن صرفه جويي در هزينه ها، از سال 1388 به بعد صدور گواهينامه دستي ممنوع گرديده و اطلاعات در سيستم ثبت مي گردد.

 

3- گواهينامه نوع دوم چيست ؟

به گواهينامه هايي اطلاق مي گردد كه با گذراندن دوره هاي آموزشي و دريافت گواهينامه هاي نوع اول و انجام فعاليت هاي علمي مرتبط با شغل كارمند ( تاليف، تحقيق، ترجمه وتدريس و....) با در نظر گرفتن حدنصاب ساعت آموزشي مورد نياز، پس از تائيد كميته آموزش و توانمند سازي منابع انساني به فراگيران اعطاء مي گردد و دارندگان آن مي توانند از مزاياي استخدامي آن نظيردارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس ودكترا درشرايط احرازمشاغل مربوط درچارچوب رعايت كليه قوانين ومقررات مربوطه برخوردارگردند.

 

4- آيا دوره هاي آموزشي قبل از استخدام براي كارمندان قابل احتساب و ثبت در كارنامه آموزشي مي باشد ؟

دوره هاي آموزشي كه كارمندان قبل از تاريخ استخدام ، در موسسات معتبر و مورد تاييد طي نموده و منطبق با نيازهاي آموزشي شغلي بوده، در صورت قبولي در آزمون پاياني آن و كسب امتياز مربوطه قابل احتساب و ثبت در كارنامه آموزشي خواهد بود.


5- نحوه شركت در آزمونهاي كامپيوتر به چه صورت مي باشد ؟

نظر به اينكه برخي از كاركنان تمايل دارند بدون شركت در كلاس در آزمون دوره هاي كامپيوتر شركت نمايند ، كاركنان واحدهاي مستقر در شهر شيراز مي توانند با اخذ معرفي نامه از مسئول آموزش خود و ارائه معرفي نامه جديد از اداره آموزش ضمن خدمت دانشگاه به مركز آزمون استانداري مراجعه و در آزمونهاي مورد نظر شركت نمايند.
ضمنا كاركنان شهرستانها نيز مي توانند با ارائه معرفي نامه از مسئول آموزش خود به مراكز مورد تاييد در همان شهرستان مراجعه نمايند.

 

6- چه مداركي جهت شركت در آزمونهاي كامپيوتر نياز مي باشد؟

 •    ارائه معرفي نامه از واحد مربوطه جهت شركت در آزمون
 •    تصوير شناسنامه +كارت ملي +حكم كارگزيني +يك قطعه عكس
 •    واريز مبلغ 60000 ريال جهت هزينه هر آزمون ( به صورت جداگانه )

 

7- مراكز آزمون استاندارد مهارتهاي هفتگانه كامپيوتر ، كدام مراكز مي باشند ؟

 •    مركز آزمون دفتر آموزش و پژوهش استانداري فارس ( ويژه كاركنان شهرستان شيراز)– آدرس : ساختمان چهار راه ادبيات( ساختمان سابق دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز ) شماره تلفن 2290935
 •    مركز آزمون موسسه دانش پارسيان (ويژه شهرستانهاي آباده ، استهبان ، ارسنجان ، اقليد ، بوانات ، خرم بيد ، خنج ، داراب ، زرين دشت ، فسا ، كازرون ، كوار ، مرودشت ، ني ريز ، آدرس : چهارراه ملاصدرا كوچه جنب باشگاه حجاب ، تلفن 2337273
 •    مركز آزمون شركت رها پارس (ويژه كاركنان شهرستانهاي پاسارگاد، خرامه، جهرم، قير و كارزين، رستم، سپيدان، سروستان، فراشبند، فيروز آباد، لارستان، لامرد، مهر، گراش و ممسني) آدرس : خ آزادگان ، خ آصف كوچه شماره 2 تلفن7276943

8- آيا حذف و اضافه نمودن دوره هاي آموزشي در سال 93 مجاز مي باشد ؟

خير با توجه به اينكه حذف و اضافه نمودن دوره هاي آموزشي توسط كاركنان ، موجب بر هم ريختن نظم آموزش و برنامه ريزي آموزشي خواهد شد ، حذف و اضافه نمودن دوره هاي آموزشي از ابتداي سال 1393 ممنوع مي باشد.

 

9-آيا كاركناني كه در دوره هاي آموزشي شركت مي نمايند بايستي از ماموريت استفاده نمايند يا از مرخصي روزانه ؟

با توجه به اينكه شركت در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت ، بخش از وظايف كارمندان محسوب مي شود ، لذا كارمنداني كه با معرفي نامه مسئول آموزش و موافقت مدير مربوطه در دوره هاي آموزشي شركت مي نمايند ، مدت حضور آنان در كلاسهاي آموزشي مي بايست از ماموريت ساعتي يا روزانه لحاظ گردد.

 

10-گواهينامه هاي آموزشي مورد قبول شامل چه گواهينامه هايي مي باشد ؟

 •    گواهينامه هاي صادر شده ازسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سابق) يا دفتر آموزش وپژوهش استانداري
 •    گواهينامه هاي صادر شده از اداره حراست كشور براي مشمولين مربوطه
 •    گواهينامه هاي صادر شده از هيات عالي گزينش براي مشمولين مربوطه
 •    گواهينامه هاي صادر شده از آموزش مداوم كشور براي مشمولين مربوطه
 •    گواهينامه هاي داراي مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي (سابق(
 •    گواهينامه هاي داراي مجوز از كميته راهبري آموزش وزارت متبوع
 •    گواهينامه هاي داراي مجوز از كميته آموزش و توانمند سازي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور

 

 
Healthmap.sums.ac.ir