اولویت های پژوهشی

  • امنیت دادها و امنیت شبکه
  • مدیریت دانش
  • حاکمیت فناوری اطلاعات (COBIT)
  • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITIL)
  • چارچوب های معماری اطلاعات
  • روش های ارزیابی عملکرد در حوزه فناوری اطلاعات
  • سیستم های انتقال Voice بر روی بستر شبکه به صورت یکپارچه
  • روش های ارزیابی نرم افزار (User Experince، Usability، Software Test)

 
Healthmap.sums.ac.ir