تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال 95

ردیف

عنوان دوره

ساعت

مدرس

تاریخ برگزاری

1

مقدمه ای بر Usability و روش های جستجوی اطلاعات

8

خانم مهندس ذاکرعباسعلی

آقای مهندس رضایی زاده

6/2/95

2

مدیریت فرایندهای سازمانی (گروه اول)

12

آقای دکتر منعم

20/4/95 - 21/4/95

3

روش شناسی پیشرفته اطلاعات در فناوری

16

آقای مهندس سعیدی نژاد

27/ 4/95 – 28/4/95

4

مهندسی شبکه (گروه اول)

30

آقای مهندس امامی

5/5/95 - 12/5/95 - 17/5/95 - 19/5/95

5

مدیریت فرایندهای سازمانی (گروه دوم)

12

آقای دکتر منعم

25/5/95 - 26/5/95

6

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

12

خانم مهندس اسدی پویا

8/6/95-9/6/95

7

کیفیت در تولید آمار

10

آقای دکتر کریمی- خانم خسروی

20/6/95-20/7/95

8

کاربرد سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS)

9

خانم مهندس شیال شریفی-آقای مهندس صراطی

23/6/95-23/7/95

9

مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

10

خانم مهندس طبیبی- خانم مهندس کمالی

10/7/95-28/8/95

10

تحليل روايي و پايايي ابزارهاي جمع آوري اطلاعات

7

آقای دکتر کریمی- خانم خسروی

18/7/95

11

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات (گروه دوم)

12

خانم مهندس اسدی پویا

3/8/95-5/8/95

12

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات (گروه سوم)

12

خانم مهندس اسدی پویا

11/8/95-15/8/95

13

مهندسی شبکه (گروه دوم)

30

آقای مهندس امامی

15/8/95-14/9/

95

14

مديريت SQLServer

20

آقای مهندس رضا زاده

26/8/95-26/9/95

15

تحليل سري هاي زماني

7

آقای طباطبائی

26/8/95

16

روشهاي پيش بيني جمعيت شناسي

7

خانم جوادی

7/10/95

17

تحلیل و طراحی سیستم

16

آقای دکتر سامی

26/10/95-27/10/95

 
Healthmap.sums.ac.ir