جدول سقف ساعات آموزشی کارکنان(رسمی-پیمانی-قراردادی)

مطابق با دستورالعمل آموزش  و توانمندسازی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی

 

ردیف

 

 

مدرک تحصیلی

 

 

سقف ساعات آموزش در طول سال

 

 

سهم آموزش مداوم

 

1

زیر دیپلم

150 ساعت

 

2

دیپلم

150 ساعت

 

3

فوق دیپلم

150 ساعت

30 امتیاز معادل 15 ساعت

4

لیسانس

130 ساعت

15 امتیاز معادل 30 ساعت

5

فوق لیسانس و بالاتر

120 ساعت

25 امتیاز معادل 30 ساعت

 
 

سقف ساعات آموزشی با توجه به ابلاغ های صادره

 

ردیف

مدرک تحصیلی

سقف ساعات آموزش در طول سال

سقف ساعات مورد محاسبه با توجه به ابلاغ

1

تا مدرک تحصیلی فوق دیپلم

150 ساعت

75 ساعت

2

لیسانس

130 ساعت

65 ساعت

3

فوق لیسانس و بالاتر

120 ساعت

60 ساعت

 
Healthmap.sums.ac.ir