معرفی واحد شبکه رابطین:

شبکه رابطین فناوری اطلاعات استان فارس شامل مجموعه ای از نیروهای انسانی متخصص و نیمه متخصص در واحدهای مختلف استان فارس می باشد که با هدف اصلی ارتقا روند تهیه و نگهداری تجهیزات رایانه ای و ساماندهی تجهیزات فناوری اطلاعات ،از شهریورماه سال 83 فعالیت خویش را آغاز نموده است .در حال حاضر این شبکه دارای 152 عضو می باشد که از این تعداد 116 نفر کارشناس ارشد و کارشناس ،11 نفر کاردان و 25 نفر رابط می باشند.

 
Healthmap.sums.ac.ir