سقف خريد تجهيزات ،به ازاي هر فاكتور و بر اساس ليست تجهيزات به صورت زير است  : 

   -  فاكتورهاي با مبلغ حداكثر 139.000.000 ريال ( یکصد و سی و نه ميليون ريال) بايستي ممهور به مهر نازلترين بها با امضاي مأمور خريد باشد وپس از تاييد رابط فناوري اطلاعات وتاييد رئيس واحد قابل پرداخت مي‌ باشد ( معاملات کوچک )

 

    تبصره : كليه خريدهاي نرم افزاري و تجهيزات شبكه با هر مبلغي پس از تایید مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات قابل انجام خواهد بود .

 )      کارشناسان محترم فناوری اطلاعات می توانند در مورد خرید نرم افزار طبق بخشنامه خرید نرم افزار خودشان اقدام نمایند)

 

-   فاكتورهاي بالاتر از 139.000.000ريال ( یکصد و سی و نه ميليون ريال) تاسقف حداكثر 1،390،000،000(یک میلیارد و سیصد و نود ميليون ريال) پس از تاييد مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات قابل پرداخت مي‌باشد( معاملات متوسط )

          

    -  خريدهاي بالاتر از1،390،000،000 (یک میلیارد و سیصد و نود ميليون ريال) پس از تاييد مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات ، از طريق مناقصه عمومي يا محدود و با نظارت مديريت خدمات پشتيباني و حسابداری دانشگاه انجام پذير مي‌باشد  ( معاملات بزرگ)

 
Healthmap.sums.ac.ir