وظايف در حوزه  مخابرات

ماده1 - آشنايي با نرم افزار مركز تلفن و نحوه ارتباط سيستم رايانه با مركز تلفن ( مراكز تلفن داراي رايانه )

     ماده 2 - تهية نرم افزار مركز تلفن بصورت Backup ( از طريق مخابرات دانشگاه ) جهت استفاده در مواقع ضروري ( جهت مراكز تلفن داراي رايانه )

     ماده 3 - تهيه كيس رزرو براي مركز تلفن و جايگزيني در مواقع ضروري ( جهت مراكز تلفن داراي رايانه )

     ماده 4 - آشنايي با عملكرد كليد هاي كنسول مركز تلفن ( مراكز فاقد رايانه )

     ماده 5 - آموزش دستگاه مبدل IP  ( VoIP ) جهت آشنايي با قابليتهاي دستگاه و تسلط كافي بر نحوة عملكرد صحيح دستگاه و عيب يابي آن

     ماده 6 - نظارت روزانه بر عملكرد صحيح دستگاه VoIP و رفع عيوب احتمالي

     ماده 7 - نظارت بر صحت عملكرد UPS و باطريهاي مركز تلفن

     ماده 8 - تهيه دفترچه تلفن از كليه خطوط داخلي و مستقيم موجود ، به روزرساني آن و اطلاع رساني به تمام واحدهاي ذيربط و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 
Healthmap.sums.ac.ir