وظايف عمومي كارشناسان فناوري اطلاعات

   ماده 1- تهيه و به روز نگاه داشتنن شناسنامه تجهيزات رايانه اي ، تجهيزات شبكه و تجهيزات مركز تلفن و شناسنامه نرم افزارهاي موجود ،به منظور ساماندهي اطلاعات تجهيزات موجود در واحدها

       تبصره - شناسنامه ها ی پیش گفت بايد ،در نرم افزار ictmsoft وارد گردد .

     ماده 2- ارسال گزارش فعاليت هاي انجام شده ( سخت افزار ،نرم افزار ،شبكه ومخابرات ) در قالب فرم هاي تدوين شده و دستورالعمل هاي مديريت ( قالب فرم ها در سايت شبكه رابطين موجود مي باشد ) فعالیت ها بصورت روزانه و فرآیندها بايستی بصورت فصلی ( حداكثر تا 15 روزقبل از پایان هر فصل ) در نرم افزار ictmsoft وارد گردد.

     ماده 3- انجام مراحل كارشناسي فني خريد و تاييد فاكتورهاي خريد در محدوده سقف مجاز در بخشنامه هاي ارسال شده از طرف مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه ( معاملات كوچك ) و خريد طبق ليست تجهيزات مجاز كه در سايت شبكه رابطين موجود مي باشد .

     ماده 4- حضور مستمر در جلسات هماهنگي و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مديريت و در مواقعي كه حضور ممكن نيست ،كسب اجازه از مديريت فناوری اطلاعات به همراه ارائه دلايل توجیهی بصورت مکتوب و تایید مسوول مربوطه

         تبصره : هریک از کارشناسان فناوری اطلاعات موظف هستند حداقل 24 ساعت آموزش شغلی در طول یک سال داشته باشند

     ماده 5- اعلام نيازهاي آموزشي به مديريت و کوشش در جهت ارتقا سطح علمي و عملي با فراگیری آموزشهاي لازم و...

     ماده 6- بازديد از سايتهاي خبري   ICT جهت به روز نگهداشتن اطلاعات فني و اطلاع از تكنولوژيهاي جديد جهاني و ارائه بازخوردهای لازم به مدیریت فناوری اطلاعات

     ماده 7- بازديد مستمر از وب سايت مديريت فن آوري اطلاعات  http://ictm.sums.ac.irو واحدهاي زير مجموعه به منظور اطلاع از آخرین اخبار ،بخشنامه ها و ... در حوزه فناوری اطلاعات و ارائه نظرات و پیشنهادهای سازنده جهت ارتقا سایت ها

 

 

 

 
Healthmap.sums.ac.ir