شرح وظایف کارکنان اداره زیر ساخت و ارتباطات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مشاهده شرح وظایف
1 مهدی شرف خواه سرپرست اداره زیر ساخت و ارتباطات مشاهده
2 محمد رضا کاظمی معاون اداره زیر ساخت و ارتباطات مشاهده
3 سید مهدی فضلی کارشناس اداره زیر ساخت و ارتباطات مشاهده
4 محمدرضا پروین قلاتی کارشناس اداره زیر ساخت و ارتباطات مشاهده
5 غلامرضا عزیزی کارشناس اداره زیر ساخت و ارتباطات مشاهده
6 پیمان پیمان نژاد کارشناس اداره زیر ساخت و ارتباطات مشاهده
7 عزت اله جهانشاهی تکنسین اداره زیر ساخت و ارتباطات مشاهده
8 رویا روشنکار اپراتور مرکز تلفن مشاهده
8 مرضیه احمدی آبسردی اپراتور مرکز تلفن مشاهده
10 همیلا مولوی اپراتور مرکز تلفن مشاهده

 

 


 
Healthmap.sums.ac.ir