قابل توجه کارشناسان محترم فناوری اطلاعات

ضروری است شرکت های پیمانکار حوزه IT   آن واحد که فاقد استعلام حراست بوده و تاکنون برای اخذ مجوز حراست اقدام ننموده اند ، فرمهای مربوطه را تکمیل و به همراه سایر مدارک مورد نیاز در اسرع وقت به حراست دانشگاه تحویل نمایند.

مسئولیت پیگیری دقیق و مستمر موارد فوق تا حصول نتیجه به عهده کارشناسان محترم فناوری واحدهای دانشگاه می باشد. 

 

فایل فرمهای استعلام حراستی مربوط به شرکتهای پیمانکار را می توانید از لینک زیر دریافت نمائید :

- دانلود فرمها

- مشاهده موارد ضروری جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز استعلام شرکت ها

 

 
Healthmap.sums.ac.ir