معرفی واحد تحقیق و توسعه

امروزه در آمیختگی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمام فعالیت های یک سازمان و گستردگی و سرعت تغییرات این حوزه پشتیبان، ایجاب می کند که ابزار، تکنولوژی و روش های مناسب و بهینه، بررسی شده و به کار گرفته شود. بر این اساس واحد تحقیق، توسعه و آموزش مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات با اهداف زیر تشکیل شده است:

  • انجام تحقیقات لازم در خصوص استانداردها، ابزارها، استفاده از دانش فنی و تخصصی اعم از پایه و کاربردی در حیطه فناوری اطلاعات و کاربرد آنها در علوم پزشکی.
  • آموزش و ارتقاء توانمندی ها و مهارت های تخصصی مدیران، کارشناسان و تمام نیروی انسانی دانشگاه به گونه ای که بتوانند موجب تعالی و رشد خود و سازمان گردند.
  •  بهبود فرایندهای سازمانی و شغلی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مستندسازی دانش، شیوه ها، روش ها و تدوین شاخص های سنجش عملکرد و فرایندها در راستای خدمت رسانی بهتر به ذینفعان.


در راستای نیل به اهداف فوق، کمیته ها و شوراهای  متعددی شکل گرفته است این کمیته ها عبارتند از:

نام شوراها، کمیته ها و انجمنهای واحد تحقیق و توسعه

  •   شورای سیاستگذاری آموزش
  •   کمیته مستند سازی و بهبود فرآیندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
  •    کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری
  •    انجمن علمی (هسته اصلی تحقیق و توسعه)

 

 
Healthmap.sums.ac.ir