معرفی اداره نرم افزار :

انجام فعاليت هاي مربوط به درخواست واحد هاي تابعه دانشگاه مبني بر تهيه نرم افزار

شامل 4 مرحله عمده زیر :

  •   ثبت و نگهداري اطلاعات نرم افزار هاي تخصصي دانشگاه و تسهيل و تسريع در تهيه نرم افزار های تخصصي دانشگاه به كمك نرم افزار تحت وب مديريت فناوري اطلاعات
  •   تهيه و پشتيباني برخي از نرم افزار ها >توسط كارشناسان نرم افزار مديريت فناوري اطلاعات
  •   حضور در سمينارهاي تخصصي و ارائه نتايج حاصله از تحقيقات و پيشرفت هاي علمي و فني مربوط به فرابري داده ها
  •   بازديد از واحد هاي زير مجموعه دانشگاه، تكميل چك ليست مربوطه و گزارش به مقام مافوق
  •   پايش و ارزيابي رابطين واحد هاي زير مجموعه در حيطه نرم افزار
  •     واگذاری خرید نرم افزار ها تا سقف معاملات کوچک به واحد های زیر مجموعه دانشگاه

با هدف:

  •   تمرکز زدایی
  •   تسهیل و تسریع در امور اجرایی واحد های دانشگاه
  •   دسته بندی نرم افزارها
  •   در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان فارس بالغ بر صد نرم افزار وجود دارد
 
Healthmap.sums.ac.ir