معرفی اداره زیر ساخت وارتباطات

یکی ازبخشهای اصلی مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات اداره زیرساخت و ارتباطات می باشد. این اداره از تاریه تیرماه 1393 با ادغام اداره " مخابرات" و "اداره زیر ساخت و اینترنت" به منظور دست یابی به اهداف جدید با عنوان اداره زیرساخت و ارتباطات تشکیل شد. این اداره شامل  سه کارگروه زیر می باشد.

- کارگروه شبکه
- کارگروه سخت افزار
- کارگروه ارتباطات
 
Healthmap.sums.ac.ir