تاریخچه مدیریت:

درسال 1373 اداره آمار وخدمات ماشيني با رويكرد تأمین و پشتيباني نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري دانشگاه شكل گرفت.

اين اداره درسال 1382 به مديريت فناوري اطلاعات تغييرنام يافت و دراين سال كليه نيروهاي متخصص وكارشناسان مرتبط در ساير واحدهاي تابعه دانشگاه در حوزه ستادي، مستقر شدند.


از آن پس، فعاليتهاي اين مديريت حول چهارمحور اصلی سخت افزار، نرم افزار، شبكه و اطلاعات تفكيك شدند.

بخش سخت افزار متولي تأمین و كنترل كليه سخت افزارهاي مورد نياز دانشگاه در سطح استان، بخش نرم افزار متولي تأمین ونظارت بركليه نيازهاي نرم افزاري دانشگاه درسطح استان، بخش شبكه متولي ايجاد، توسعه و نگهداري بستر شبكه اي دانشگاه درسطح استان و بخش اطلاعات شامل تأمین وتوسعه نيازهاي اطلاعاتي دانشگاه درسطح استان بوده اند. درسال 1386 اداره مخابرات با اين مديريت ادغام گرديد و نام این مدیریت به مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات تغييريافت.


هم اكنون اين مديريت از سه اداره و چهار واحد تشکیل شده است. این ادارات شامل اداره آمار، اداره زیر ساخت و ارتباطات و اداره نرم افزار می باشند.

اداره زیر ساخت و ارتباطات خود شامل واحدهای شبکه، مخابرات، سخت افزار و اینترنت می باشد. اداره نرم افزار شامل واحدهای نرم افزار، وب سایت و اتوماسیون اداری می باشد. واحدهای این مدیریت شامل واحد دیتا سنتر، واحد تحقیق و توسعه، واحد شبکه رابطین و واحد GIS می باشد. هر اداره شامل یک رییس و تعدادی کارشناس متخصص امور محوله می باشد. هر واحد شامل یک مسئول و تعداد یک الی دو کارشناس متخصص در زمینه امور محوله می باشد.

در حال حاضر این مدیریت دارای یک مدیر به عنوان مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک قائم مقام مدیر، یک معاون فنی، یک معاون اجرایی و نیز یک مسئول دفتر می باشد.

 

 
Healthmap.sums.ac.ir