: معرفی پرسنل مدیریت آمار وفناوری اطلاعات وارتباطات

شرح وظایف

سمت

نام نام خانوادگي

مشاهده

مسئول دفتر

زهرا شریفی

اداره آمار

مشاهده

سرپرست اداره آمار

مسعود کریمی

مشاهده

کارشناس اداره آمار

معصومه خسروی

مشاهده

کارشناس اداره آمار

الهام باقری نژاد

اداره زير ساخت وارتباطات

مشاهده

سرپرست اداره زير ساخت وارتباطات

مهدي شرف خواه

مشاهده

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات

سيد مهدي فضلي

مشاهده

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات

غلامرضا عزيزي

مشاهده

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات

پيمان پيمان نژاد

مشاهده

معاون اداره زیرساخت وارتباطات

محمدرضا كاظمي

مشاهده

تکنسین اداره زیرساخت وارتباطات

عزت اله جهانشاهي

مشاهده

اپراتور

رویا روشنکار

مشاهده

اپراتور

مرضيه احمدي آبسردي

مشاهده

اپراتور

هميلا مولوي

اداره نرم افزار

مشاهده

سرپرست اداره نرم افزار

مرتضی قبولی

مشاهده

مسئول وب سایت اداره نرم افزار

امین حسن دخت

مشاهده

كارشناس  اداره نرم افزار

سید علیرضا رضازاده

مشاهده

كارشناس مسئول سیستمهای اطلاعاتی بیمارستانی ودرمانی

رامین کریم آقایی

مشاهده

كارشناس اداره نرم ا فزار

حسين هاديان شيرازي

مشاهده

کارشناس وب سایت اداره نرم افزار

فاطمه حيدرزاده

مشاهده

كارشناس وب سايت اداره نرم افزار

محمدحسن دهقاني

مشاهده

مسئول اتوماسیون اداری اداره نرم افزار

محمدعلی بی کینه

مشاهده

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

منصوره امامی

واحد تحقیق، توسعه وآموزش

مشاهده

مسئول واحد تحقیق، توسعه و آموزش

امیر مهدی فرشاد

مشاهده

کارشناس واحد تحقیق، توسعه وآموزش

زهرا سادات کمالی

مشاهده

کارشناس واحد تحقیق، توسعه وآموزش

زهرا افشاری

مشاهده

كارشناس مسئول فضاي مجازي

محمدحسين درخشنده

واحد GIS

مشاهده

مسئول واحد GIS

محمدرضا صراطي

مشاهده

کارشناس GIS

محمدمهدی جبه داری

واحد حسابداری

مشاهده

حسابدار مسئول

بهنام اسفندیاری

مشاهده

حسابدار

عزیز غفاری

مشاهده

کارپرداز

محمد علیرضایی

واحد شبکه رابطین

مشاهده

دبیر کارگروه شبکه رابطین

راضيه بحتويي

واحد مرکز داده

مشاهده

مسئول واحدمرکز داده

میثم اکبری

مرکز اینترنت

مشاهده

مسئول مرکزاینترنت

محمدرضا پروين قلاتي

مشاهده

کارشناس مرکز اینترنت

لادن قائمی

مشاهده

کارشناس مرکز اینترنت

ندا خشنودفر

شرح وظایف


 

سمت


 

نام نام خانوادگي


 

مشاهده


 

مسئول دفتر


 

زهرا شریفی


 

اداره آمار


 

مشاهده


 

سرپرست اداره آمار


 

مسعود کریمی


 

مشاهده


 

کارشناس اداره آمار


 

معصومه خسروی


 

مشاهده


 

کارشناس اداره آمار


 

الهام باقری نژاد


 

مشاهده


 

کارشناس اداره آمار


 

بهناز بهروزی


 

اداره زير ساخت وارتباطات


 

مشاهده


 

سرپرست اداره زير ساخت وارتباطات


 

مهدي شرف خواه


 

مشاهده


 

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات


 

سيد مهدي فضلي


 

مشاهده


 

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات


 

محمدرضا پروين قلاتي


 

مشاهده


 

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات


 

غلامرضا عزيزي


 

مشاهده


 

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات


 

پيمان پيمان نژاد


 

مشاهده


 

معاون اداره زیرساخت وارتباطات


 

محمدرضا كاظمي


 

مشاهده


 

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات


 

فاطمه السادات تابعي


 

مشاهده


 

تکنسین اداره زیرساخت وارتباطات


 

عزت اله جهانشاهي


 

مشاهده


 

اپراتور


 

مرضيه احمدي آبسردي


 

مشاهده


 

اپراتور


 

هميلا مولوي


 

مشاهده


 

اپراتور


 

رویا روشنکار


 

اداره نرم افزار


 

مشاهده


 

سرپرست اداره نرم افزار


 

سعيد يزداني


 

مشاهده


 

كارشناس مسئول سیستمهای اطلاعات بیمارستانی ودرمانی اداره نرم افزار


 

رامين كريم آقايي


 

مشاهده


 

مسئول وب سایت اداره نرم افزار


 

امین حسن دخت


 

مشاهده


 

كارشناس  اداره نرم افزار


 

مريم دانشمندي


 

مشاهده


 

كارشناس مسئول پرونده الکترونیک سلامت (سپاس ) اداره نرم افزار


 

مرتضي قبولي


 

مشاهده


 

كارشناس اداره نرم ا فزار


 

حسين هاديان شيرازي


 

مشاهده


 

کارشناس وب سایت اداره نرم افزار


 

فاطمه حيدرزاده


 

مشاهده


 

كارشناس وب سايت اداره نرم افزار


 

محمدحسن دهقاني


 

مشاهده


 

مسئول اتوماسیون اداری اداره نرم افزار


 

فائزه سجادی


 

واحد تحقیق وتوسعه


 

مشاهده


 

مسئول واحد تحقیق وتوسعه


 

مژگان شيال شريفي


 

مشاهده


 

کارشناس واحد تحقیق وتوسعه وآموزش کارکنان


 

زهرا افشاري


 

واحد GIS


 

مشاهده


 

مسئول واحد GIS


 

محمدرضا صراطي


 

واحد حسابداری


 

مشاهده


 

حسابدار مسئول


 

بهنام اسفندیاری


 

مشاهده


 

حسابدار


 

عزیز غفاری


 

مشاهده


 

کارپرداز


 

محمد علیرضایی


 

واحد شبکه رابطین


 

مشاهده


 

دبیر کارگروه شبکه رابطین


 

راضيه بحتويي


 

مشاهده


 

کارشناس شبکه رابطین واتوماسیون اداری


 

راضیه آقابزرگی


 

واحد مرکز داده


 

مشاهده


 

مسئول واحدمرکز داده


 

میثم اکبری


 

مشاهده


 

مسئول مرکزاینترنت وكارشناس واحدمرکز داده


 

محمدحسين درخشنده


 

مرکز اینترنت


 

مشاهده


 

کارشناس مرکز اینترنت


 

لادن قائمی


 

مشاهده


 

کارشناس مرکز اینترنت


 

اعظم صارم


 

شرح وظایف

سمت

نام نام خانوادگي

 مشاهده

مسئول دفتر

زهرا مهدی پور

اداره آمار

 مشاهده

سرپرست اداره آمار

مسعود   کریمی

مشاهده  

کارشناس اداره آمار

معصومه   خسروی

مشاهده  

کارشناس اداره آمار

الهام باقری نژاد

مشاهده  

کارشناس اداره آمار

بهناز     بهروزی

اداره زير ساخت وارتباطات

مشاهده  

سرپرست اداره زير ساخت وارتباطات

مهدي شرف خواه

مشاهده  

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات

سيد مهدي فضلي

 مشاهده

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات

محمد پروين قلاتي

 مشاهده

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات

غلامرضا عزيزي

مشاهده

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات

پيمان پيمان نژاد

مشاهده

معاون اداره زیرساخت وارتباطات

محمد رضا كاظمي

مشاهده  

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات

فاطمه السادات تابعي

مشاهده

تکنسین اداره زیرساخت وارتباطات

عزت اله جهانشاهي

مشاهده  

اپراتور

مرضيه احمدي آبسردي

مشاهده  

اپراتور

هميلا مولوي

 مشاهده

اپراتور

رویا   روشنکار

اداره نرم افزار

مشاهده

سرپرست اداره نرم افزار

سعيد يزداني

مشاهده  

كارشناس نرم افزار

رامين كريم آقايي

مشاهده  

مسئول وب سایت اداره نرم افزار

محمد امین حسن دخت

مشاهده  

كارشناس  اداره نرم افزار

مريم دانشمندي

مشاهده

كارشناس  اداره نرم افزار

مرتضي قبولي

مشاهده  

كارشناس اداره نرم ا فزار

حسين هاديان شيرازي

مشاهده

کارشناس وب سایت اداره نرم افزار

فاطمه   حيدرزاده

 مشاهده

كارشناس وب سايت اداره نرم افزار

محمد حسن دهقاني

 مشاهده

مسئول اتوماسیون اداری اداره نرم افزار

فائزه   سجادی

واحد تحقیق وتوسعه

مشاهده

مسئول واحد تحقیق وتوسعه

مژگان شيال شريفي

مشاهده

کارشناس واحد تحقیق وتوسعه وآموزش کارکنان

زهرا افشاري

واحد GIS

مشاهده

مسئول واحد GIS

محمد رضا صراطي

واحد حسابداری

مشاهده  

حسابدار مسئول

بهنام   اسفندیاری

مشاهده  

حسابدار

عزیز     غفاری

مشاهده  

کارپرداز

محمد علیرضایی

واحد شبکه رابطین

مشاهده  

دبیر کارگروه شبکه رابطین

راضيه بحتويي

مشاهده  

کارشناس شبکه رابطین واتوماسیون اداری

راضیه آقا بزرگی

واحد مرکز داده

مشاهده

مسئول واحدمرکز داده

میثم  اکبری

     

مشاهده

كارشناس واحد مرکز داده

ليلا طاهري

مشاهده  

مسئول مرکز اینترنت و كارشناس واحد مرکز داده

محمد حسين درخشنده

     

مرکز اینترنت

مشاهده

کارشناس مرکز اینترنت

لادن قائمی

مشاهده

کارشناس مرکز اینترنت

اعظم صارم

  

     
     
     
     
     
     

 

 
Healthmap.sums.ac.ir