معرفی کمیته مستند سازی و بهبود فرآیندها

اهداف :

همراه با ایجاد واحد تحقیق و توسعه و به منظور ارتقا و بهبود فرآیندهای سازمانی و شغلی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات با بازبینی گردش اطلاعات و بررسی اثر گذاری آنها بر رفتارهای سازمانی، این کمیته تشکیل شده است که عهده دار وظایف زیر می باشد:

  •     بررسی فرآیندها شامل بررسی گردش جریان داده ها، اطلاعات و ساختار سازمانی، به منظورکنترل و ارتقاءکیفی آنها
  •     مشخص نمودن شاخصهای سنجش و استاندارد سازی فرم ها و مستندات فرآیندهای شغلی
  •     تدوین نقشه جامع فرآیندهای مدیریت
  •     ایجاد اتاق فکر مستند سازی فرآیندها، شیوه ها و روالهای عملکردی در حیطه عملکرد ادارات مختلف مدیریت (کمیته بهبود و مستند سازی فرآیندها(

 

اعضا:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا
1

آقای مهندس فرشاد

رئیس  شـورا
2

خانم مهندس شریفی

دبیـر شـورا

3

آقای مهندس صلاح

عضـو شـورا

4

آقای مهندس شرف خواه

عضـو شـورا

5

آقای مهندس کریم آقایی

عضـو شـورا

6

آقای مهندس قبولی

عضـو شـورا

 
Healthmap.sums.ac.ir