معرفی شورای سیاستگذاری آموزشهای تخصصی وعمومي

اهداف :

این شورا با هدف ارتقاء توانمندی ها و مهارتهای تخصصی کارشناسان و نیروی انسانی آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای که پاسخگوی نیازهای فعلی و آتی سازمان باشند از یک سو و افزایش مهارتهای عمومی کلیه کارکنان دانشگاه در حیطه آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات به نحوی که منجر به انجام بهتر فعالیتها و افزایش بهره وری وظایف سازمانی گردد، ایجاد شده است.

این شورا به منظور نیل به اهداف فوق از افراد صاحبنظر در کلیه حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شده است و متولی سیاستگذاری و تدوین خط مشی ها و برنامه های جامع علمی آموزشهای تخصصی و عمومی نیروهای متخصص و کارشناسان واحدهای مختلف می باشد

 اعضا:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

1

دکترسیدهدایت اله  فقیه

رییس شورا

2

مهندس علیرضا  صلاح

عضو شورا

3

مهندس امیرمهدی فرشاد

عضوشورا

4

دکترمسعود کریمی

عضوشورا

5

مهندس سعید  یزدانی

عضوشورا

6

مهندس مهدی  شرف خواه

عضوشورا

7

مهندس غلامرضا  عزیزی

عضوشورا

8

مهندس سینا  فیلی

عضوشورا

9

مهندس راضیه  بحتویی

عضوشورا

10

مهندس مژگان شیال شریفی

دبیر شورا

 

 
Healthmap.sums.ac.ir