معرفی شورای فناوری اطلاعات

اهداف :

پيرو مصوبه هيات وزيران به شماره 45918/44406 مورخ1/3/89   وبخشنامه ضوابط تشكيلاتي ايجاد واحدهاي فناوري اطلاعات وارتباطات وزارت خانه ها، سازمان هاي مستقل، موسسات و شركت هاي دولتي به شماره 52336/200 مورخ 12/10/89 معاونت توسعه سرمايه انساني رئيس جمهور، و به منظور بهره وري بهينه كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات، دانشگاه ها ملزم شده اند که یک ساختار سازماني واحد تحت عنوان «مديريت آمارو فناوري اطلاعات» را زيرنظر مستقيم رئيس دانشگاه ایجاد نمایند.

در اين راستا به منظور سياست گذاري و توسعه فعاليت هاي فناوري اطلاعات، شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه متشكل از اعضاي زير تشكيل گرديده و نسبت به برگزاري جلسات مستمر و اتخاذ تصميم هاي راهبردي در حوزه فناوري اطلاعات اقدام مي نمايد.  •     رئيس دانشگاه(رئيس شورا)
  •     مديرفناوري اطلاعات(دبيرشورا)
  •     كليه معاونين دانشگاه يا نماينده تام الاختيار ايشان
  •     سه نفر از متخصصين فناوري اطلاعات، كه از بين نيروهاي متخصص و باتجربه كافي و با پيشنهاد مدير آمارو فناوري اطلاعات و ابلاغ رئيس دانشگاه انتخاب مي گردد.

باتوجه به ماهيت فرابخشي و اهميت آمار و فناوري اطلاعات، مديرآماروفناوري اطلاعات درجلسات هيات رئيسه دانشگاه شركت مي نمايد.

 

  اعضا : 
 

ردیف

جایگاه سازمانی

سمت در شورا

1

رییس دانشگاه

رییس شورا

2

مدیرآمارو فناوری اطلاعات و ارتباطات

دبیر شورا

3

معاون توسعه مدیریت و منابع

عضو شورا

4

سرپرست معاونت آموزشی

عضو شورا

5

معاون بهداشتی

عضو شورا

6

معاون پژوهشی و فناوری

عضو شورا

7

معاون درمان

عضو شورا

8

معاون غذا و دارو

عضو شورا

9

معاون فرهنگی و دانشجویی

عضو شورا

10

کارشناس حوزه ستادی فناوری اطلاعات

عضو شورا

11

کارشناس نماینده شورای صنفی فناوری اطلاعات

عضو شورا

12

کارشناس نماینده واحدهای محیطی فناوری اطلاعات     

عضو شورا

 

                                                                          

 

                   

 

 
Healthmap.sums.ac.ir