آدرس سایت دانشگاهها:

آدرس سایت

نام دانشگاه

http://www.araku.ac.ir

دانشگاه اراك

http://www.urmia.ac.ir

دانشگاه اروميه 

http://www.ui.ac.ir

دانشگاه اصفهان

http://www.ilam.ac.ir

 دانشگاه ايلام

http://www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تبريز

http://www.ut.ac.ir

دانشگاه تهران

http://www.znu.ir

دانشگاه زنجان

http://www.semnan.ac.ir

دانشگاه سمنان

http://www.usb.ac.ir

دانشگاه سيستان و بلوچستان

http://www.shahrood.ac.ir

دانشگاه شاهرود

http://www.sku.ac.ir

دانشگاه شهركرد

http://www.shirazu.ac.ir

دانشگاه شيراز

http://www.kashanu.ac.ir

دانشگاه كاشان

http://www.kishuniv.com

دانشگاه كيش

http://www.gau.ac.ir

دانشگاه گرگان

http://www.guilan.ac.ir

دانشگاه گيلان

http://www.umz.ac.ir

دانشگاه مازندران

http://www.hormozgan.ac.ir

دانشگاه هرمزگان

http://www.yazduni.ac.ir

دانشگاه يزد

http://www.azzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا

http://www.isu.ac.ir

دانشگاه امام صادق

http://www.basu.ac.ir

دانشگاه بوعلي سينا همدان

http://www.ikiu.ac.ir

دانشگاه بين المللی امام خمينی

http://www.iuc.ac.ir

دانشگاه بين المللی چاه بهار

http://www.pnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور

http://www.modares.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس

http://www.azaruniv.edu/

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

http://www.sttu.ac.ir

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

http://www.itrws.com/

دانشگاه جامع علمی کاربردی

http://www.uk.ac.ir

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

http://www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي

http://www.cua.ac.ir

دانشگاه شهيد چمران

http://www.mofidu.ac.ir

دانشگاه شيخ مفيد

http://www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتي اصفهان

http://www.aku.ac.ir

دانشگاه صنعتي امير كبير

http://www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

http://www.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتي شريف

http://www.sut.ac.ir

دانشگاه صنعتي سهند تبريز

http://www.atu.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبايي

http://www.iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت

http://www.uswr.ac.ir/

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

http://www.um.ac.ir/

دانشگاه فردوسي مشهد

 

 

 

 

 

 
Healthmap.sums.ac.ir