نخستین همایش مسوولان آمار دانشگاه های علوم پزشکی فارس1395-2-25

نخستین همایش مسوولان آمار دانشگاه های علوم پزشکی فارس، با هدف بررسی نظام ثبت مرگ، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  در تاریخ 19/02/95 برگزار شد.

دکتر "کریمی"، پیش بینی برآورد نیازهای 10 ساله دانشگاه ها را، از عناوین ویژه این همایش، معرفی کرد.

سرپرست اداره آمار دانشگاه، ادامه داد: وزارت بهداشت و درمان، تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور را موظف کرده تا برای توسعه درمان، پیش بینی نیازهای 10 ساله، مانند تعداد پزشک، پرستار، تخت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی را به نگارش درآورند.
او مرحله نخست توسعه درمان را، جمع آوری اطلاعات و آمار موجود و هماهنگی و همفکری بین دانشگاه ها، برای رفع و بهبود مسایل در جمع آوری اطلاعات، دانست.

دکتر "کریمی"، در خصوص نرم افزار ثبت مرگ، گفت: در این نرم افزار، اطلاعات فرد فوت شده طبق گواهی فوت، طی فرآیندی بر اساس گروه های سنی، جنسیت و علت مرگ، ثبت می شود.

سرپرست اداره آمار دانشگاه، تلاش مسوولان را برای ثبت دقیق اطلاعات در نرم افزار، تحلیل و تفسیر گزارش های آماری و بررسی دقیق اطلاعات، مورد تاکید قرار داد.

منبع خبر : اداره آمار

تاریخ خبر :اردیبهشت 95

 
Healthmap.sums.ac.ir