سخنرانی دکتر فقیه در نخستین نمایش ملی پدافند بیوسایبری در نظام سلامت1395-8-17

 

دکتر فقیه ، معاون دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان و مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت : ایجاد زیرساخت های لازم برای فراهم آوردن امنیت در تمام حوزه های کشور مسئله مهمی است.

وی IT را به عنوان مغز سیستم دانست و بیان کرد IT از اهمیت ویژهای برخوردار است و در این راستا سازمان پدافند سایبری با توجه به شناخت تهدیدات میتواند به ما کمک کند تا حرکت عملی و سازمان یافتهتری داشته باشیم.

 تاریخ خبر : 96/04/27

 
Healthmap.sums.ac.ir