تولید نقشه جامع مراکز بهداشتی درمانی روستایی استان فارس

Dehghani

1394-6-29

با همکاری ستاد گسترش دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه های فسا و جهرم نقشه جامع مراکز بهداشتی درمانی روستایی استان فارس تولید و انتشار یافت. با توجه به تغییرات موجود در اطلاعات قرار بر آن است که این نقشه هر ساله به روز و در اختیار دانشگاه های استان فارس قرار گیرد.

 

map-behdashti

 

منبع خبر : واحد GIS

تاریخ خبر : 94/03/30

 
Healthmap.sums.ac.ir