قطعی و احتلال در ارتباطات

Dehghani

1395-2-8

به دلیل بهینه سازی مرکز داده دانشگاه کلیه ارتباطات اینترنت، اینترانت و شبکه داخلی دانشگاه در تاریخ 8/2/95 و 9/2/95 همراه با قطعی و اختلال احتمالی می باشد.

 
Healthmap.sums.ac.ir