دوره های آموزشی برگزار شده جهت رابطین آماری در شش ماهه اول سال1394-6-30


     -  دوره تجزیه وتحلیل شاخص های آماری در تاریخ 94/03/25 برای 105 نفر ساعت 

     -   مقدمه ای بر داده کاوی آماری در تاریخ 94/06/01  برای 140 نفر ساعت 


منبع خبر : اداره آمار

تاریخ خبر : 94/06/30

 
Healthmap.sums.ac.ir