واحد تحقیق و توسعه
واحد تحقیق و توسعه
امروزه درآمیختگی فعالیت های یک سازمان با فناوری اطلاعات و ارتباطات و گستردگی و سرعت تغییرات این حوزه پشتیبان، ایجاب می کند که ابزار، تکنولوژی و روش های مناسب و بهینه، بررسی شده و به کار گرفته شود. براین اساس واحد تحقیق، توسعه و آموزش مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات با اهداف زیر تشکیل شده است:
  • انجام تحقیقات لازم در خصوص استانداردها و ابزارها و همچنین استفاده از دانش فنی و تخصصی اعم از پایه و کاربردی در حیطه فناوری اطلاعات و کاربرد آن ها در علوم پزشکی.
  • آموزش، فرهنگ سازی و ارتقاء توانمندی ها و مهارت های تخصصی مدیران، کارشناسان و نیروی انسانی دانشگاه به گونه ای که بتوانند موجب تعالی و رشد خود و سازمان گردند.
  • بهبود فرآیندهای سازمانی و شغلی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مستندسازی دانش، شیوه ها و روش ها و تدوین شاخص های سنجش عملکرد و فرآیندها در راستای خدمت رسانی بهتر به ذینفعان.

در راستای نیل به اهداف فوق، کمیته ها و شوراهای متعددی نیز شکل گرفته است که عبارتند از:
برای ارتباط با واحد تحقیق، توسعه و آموزش دانشگاه، می توانید پیام های خود را از طریق پست الکترونیکی itresearch@sums.ac.ir ارسال نمایید.
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal